Neye İnanıyoruz

Ligonier Hizmetleri, kadim inanç bildirgelerine ( Elçilerin İman Açıklaması, İznik İman Açıklaması ve Kalkedon İman Açıklaması) bağlıdır ve Reformasyon’un beş solasında ve tarihî Reform ikrarlarının (Westminster Standartları, Birliğin Üç Biçimi ve 1689 Londra Baptist İman Açıklaması) fikir birliğinde ifade edildiği şekliyle tarihsel Hristiyan inancını kabul eder.

Kutsal Kitap

Kutsal Kitap, bütünüyle, Tanrı’nın yanılmaz, hatasız ve esinlenmiş Sözü olup, Tanrı’nın yetkisinin tüm ağırlığını taşıyan ve boyun eğmek zorunda olduğumuz ilahi vahiydir.

Üçlü-Birlik

Tanrılık içinde Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere üç ayrı ama tamamen ilahi şahıstan oluşan bir birlik vardır; bu üçü tek gerçek, ebedi Tanrı’dır, özde aynıdır, güç ve yücelikte eşittir.

Tanrı

Tanrı Ruh’tur, sonsuzdur, ebedidir ve varlığında, hikmetinde, kudretinde, kutsallığında, adaletinde, iyiliğinde ve hakikatinde değişmezdir. Tanrı tamamen her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve her yerde var olandır, öğrenmeye ya da “açıklığa” bağlı değildir.

İsa Mesih

İsa Mesih tamamen Tanrı ve tamamen insandır; iki doğası hiçbir karışıklık, karışım, ayrılık ya da bölünme olmaksızın tek bir tanrısal kişide ayrılmaz bir şekilde birleşmiştir. Her doğa kendi niteliklerini korumaktadır. Beden almada İsa, Bakire Meryem’den doğmuş, aramızda kusursuz bir yaşam sürmüş, çarmıha gerilmiş, ölmüş ve gömülmüş, üçüncü gün dirilmiş, göğe yükselmiş ve yücelik ve yargı içinde tekrar gelecektir. O, Tanrı ile insan arasındaki tek Aracıdır.

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh, Baba ve Oğul ile tek bir özdendir. Ebediyen Baba ve Oğul’dan kaynaklanır ve imanlıların yüreklerinde ikamet eder, onların yeniden doğuşunu monerjik olarak gerçekleştirir ve kutsallaştırılmalarında sinerjik olarak faaliyet gösterir.

Yaratılış

Tanrı, gücünün sözüyle gökleri, yeri ve bunların içinde bulunan her şeyi yoktan yaratmıştır. Ayrıca tüm yarattıklarını ve onların tüm eylemlerini en kutsal, bilge ve güçlü takdirine göre muhafaza eder ve yönetir.

İnsan

Tanrı diğer yaratıkları yarattıktan sonra, insanı hem erkek hem de dişi olarak kendi suretinde yarattı, ancak Adem günah işlediği ve kendi sorumluluğunda trajik bir şekilde düştüğü için, o ve onun nesli ahlaki yozlaşma ve ahlaki yetersizlik durumuna girdiler ve Yaratıcılarından uzaklaştılar, böylece günahın cezası olarak ölümü hak ettiler.

Kefaret

Herkes günah işlediğinden, insanın Tanrı’yla barışabilmesi için kefaretin ödenmesi gerekir. İsa Mesih çarmıhtaki ikame edici kefaret ölümüyle kendi halkı için tam bir kefaret sağlamıştır. Günahlarından tövbe eden ve kurtuluş için yalnızca O’na iman eden herkes için tam kurtuluşu güvence altına alarak tüm imanlılara Kendi doğruluğunu uygular (aktarır).

Yasa

Ahlâk yasası Tanrı’nın değişmez karakterini eksiksiz bir şekilde yansıtır ve imanlılar kadar imansızlar da dahil olmak üzere tüm insanları sonsuza dek yükümlü kılar.

Kilise

Mesih, Kutsal Ruh’un gücüyle Kutsal Yazılar’ın yetkisi altında yaşamaya, Mesih’in Müjdesi’ni vaaz etmeye, sakramentleri uygulamaya ve disiplin sağlamaya çağrılan görünür bir kilise tesis etmiştir.

Hristiyanlık ve Kültür

Ligonier, Kutsal Yazılar’ın nihai yetkisini ve İsa Mesih’in Rabliğini kabul eden ve insanın ve yaşadığı çevrenin refahı için Tanrı’nın emirlerinin sosyal ve kültürel sonuçlarını uygulamaya kararlı olan Hristiyan kurum ve kuruluşların çalışmalarını destekler. Ligonier özellikle savunmasız insanların henüz gelişimlerinin ilk aşamalarında öldürülmesini kınayan ve cinsiyet, cinsellik ve evliliğin Kutsal Kitap’a aykırı tanımlarını reddeden kuruluşları desteklemektedir.

Ayrıca bakınız Ligonier Hristoloji Beyanı.